Vyhraj Nano 7 - štatút súťaže

Štatút súťaže nA FACEBOOK STRÁNKE s NÁZVOM "ZDIEĽAJ A Vyhraj Nano 7"

 

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom, vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je fyzická osoba Ing.Daniel Pálka,so sídlom Jakubov 35, 90063 Jakubov. IČO: 47672081 . Zápis do živnostenského registra 120-18472 OÚ Malacky.

2.Termín a miesto konania súťaže

 • Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke Deltastore.sk www.facebook.com/deltastore,sk, v danom príspevku.  Súťaž nie je spoločnosťou Facebook , žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
 • Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).   Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

 

3. Priebeh súťaže

 
 • Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“), pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.
 • Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári.
 • V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch bude braní do úvahy len prvý príspevok.
 • Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
 • Čas a spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.

 

4. Výhra

 • Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku. V prípade ak nebude dostupná požadovaná veľkosť alebo farba má organizátor právo ponúknuť alternatívu v rovnakej cene a kvalite. 
 • Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
 • O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy najneskor do 3 dní od ukončenia súťaže.
 • V prípade, ak výherca neprevezme výhru (odmietne výhru prevziať, alebo po dvoch pokusoch o odovzdanie výhry nebude možné výhru odovzdať), táto prepadne v prospech Organizátora.
 • Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť.

 

5. Ochrana osobných údajov

 • Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom súťaže.
 • Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorom súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorom súťaže.

 

6. Záverečné ustanovenia

 • V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebooku stránke, 
 • Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.
 • Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.
 • Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

V Malackách dňa 24.2.2016                                            Ing.Daniel Pálka