Obchodné podmienky

Obchodné podmienky (OP) DELTASTORE.SK


Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170

Email: ba@soi.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.deltastore.sk. Ich účelom je vymedziť práva a povinnosti medzi predávajúcim t.j. spoločnosťou Ing. Daniel Pálka, Jakubov 35, 90063 Jakubov a kupujúcim na strane druhej.
 2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.deltastore.sk je: Ing. Daniel Pálka, Jakubov 655, 90063 Jakubov, IČO: 47672081, DIČ:1086386191, Registrácia: OÚ v Malackách, reg. čOZP2014/00864-2, Živnost. register č.: 120-18472 OÚ Malacky. Predajca nie ja platcom DPH. Zodpovedný vedúci eshopu je Ing. Daniel Pálka. Bankové spojenie MBANK  : IBAN SK67 8360 5207 0042 0554 4448
 3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené sa riadia príslušnými právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 1. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.deltastore.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 

 II. KÚPNA ZMLUVA A OBJEDNANIE TOVARU

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho odoslaná zo stránky www.deltastore.sk a zároveň písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
 2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
 4. Zákazník môže objednávku zaslať prostredníctvom formulára v internetovom obchode www.deltastore.sk, emailom, alebo telefonicky. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, fax, e-mailovú adresu),kód objednávaného tovaru podľa katalógu, prípadne aj jeho popis,množstvo objednávaného tovaru,adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho,termín dodania tovaru, ak je tento odlišný než je uvedené vo VOP,meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník), prípadne odtlačok pečiatky zákazníka, údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.
 6. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.
 7. Fotografie používané na internetovom obchodesa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.

 

 III. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky

 1. Cena tovaru je zobrazená aktuálnym cenníkom na stránkach eshopu www.deltastore.sk, všetky ceny sú konečné.Predajca sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude zákazník informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami  v predajnej cene alebo množstve tovaru môže odstúpiť od zmluvy.
 2. Za dodaný tovar alebo služby je možné použiť nasledujúce spôsoby platby:
  1. Platba na dobierku – najpoužívanejší spôsob, tovar uhrádzate až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi prepravnej spoločnosti , cena +0,90 € pri hodnote objednávky do 60 €
  2. Platba kartou on-line – platba prostredníctvom platobného systému GOPAY. Pri platbe je nutné použiť kreditnú alebo debetnú kartu VISA, VISA Electron alebo MasterCard.
  3. Platba v hotovosti – platba v hotovosti prípadne platobnou kartou na predajni, len pri osobnom odbere
  4. Platba na základe zálohovej faktúry – platba vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet. 
 1. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu množstevné zľavy.

 

 IV. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

 1. Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre zákazníka, ktorého suma za tovar u jednej objednávky presiahla 60,– Eur s DPH, je bezplatné. V prípade, ak suma za tovar nepresiahne 60 € Eur s DPH budeme účtovať dopravné :
  1. Slovenská pošta „Doručenie na adresu“ – 3,60 € s DPH – dodanie najneskôr do 2 pracovných dní od expedície, riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty
  2. Slovenská pošta „Doručenie na poštu“ – 3,60 € s DPH – dodanie do 3 pracovných dní od expedície, riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty
  3. Osobný odber – je možný po dohode s predávajúcim. 
  4. Príplatok za dobierku je 0,90 € pri objednávke do 60€
 1. Balné poplatky neúčtujeme.
 2. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve expedujeme najneskôr do 48 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník informovaný tak ako to je uvedené v odseku III. Objednanie tovaru.
 3. Kupujúci je povinný predávajúceho neodkladne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.


V. Reklamácie a záručná doba, storno

 1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí prebrať zásielku. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prebratia tovaru a nahlásiť emailom na info@deltastore.sk alebo telefonicky.
 2. Predávajúci poskytuje na všetok ponúkaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 3. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 4. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
 5. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. vady spôsobené pri preprave zásielky.
 7. Reklamovaný alebo vymieňaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár.
 8. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 10. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Adresa na vrátenie tovaru: DeltaStore.sk, Jakubov 655, 90063 Jakubov
 11.  Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa. V prípade výmeny tovaru za inú veľkosť alebo farbu znáša náklady na vrátenie kupujúci.
 12. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 13. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma je dostupná na internetových stránkach:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

  

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, obchodná firma, bydlisko, adresa prevádzky, IČO, DIČ, číslo bankového účtu a pod.) za účelom spracovania faktúry a ostatných obchodných dokladov (príjemka, výdajka, dodací list a pod.) v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a pri plnom rešpektovaní práva zákazníka.
 2. Osobné údaje, ktoré nám zákazník poskytuje pri odoslaní objednávky sú nevyhnutné na jej korektné spracovanie. Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk / Pricemania.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný prevádzkovateľom automatický mail pre hodnotenie e-shopu.
 4. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to odhlásením sa z odberu noviniek. Od toho momentu Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2016