Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú v bezpečí (OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Ing. Daniel Pálka
Hlavná 35
90063 Jakubov
IČO: 47672081 DIČ: 1086386191

Dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk,

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:

1. Spracovania ponuky, objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.deltastore.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu).

2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

3. V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

4. Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

5. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté iným subjektom ako tým, s ktorými spolupracujeme na vybavení objednávky (doručovateľké spoločnosti (Slovenská pošta) alebo štátnym orgánom v prípade kontroly). Tieto údaje sú však poskytnuté len jednorázovo na vybavenie danej zásielky. Vaše osobné údaje uchovávame z dôvodu uľahčenia nákupného procesu zákazníka, zabezpečíme tak to, že pri opakovanom nákupe nemusí zákazník zadávať osobné informácie nanovo.

6. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii okrem analytických nástrojov (Google Analytics, USA) a programu na zasielanie newsletterov (Mailchimp, USA). Všetky tieto spoločnosti prijali opatrenia na ochranu osobných údajov podľa nariadenia GPDR, EP a R EÚ 2016/679.

7. Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svoje e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach www.deltastore.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

8. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

9. Všetky údaje našich zákazníkov sú uložené v chránenej databáze, ktorá je chránená proti zneužitiu či stratou dát. IS systém v ktorom sú spracovávané Vaše osobné údaje je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.
Všetky osobné informácie je možné kedykoľvek meniť po prihlásení na stránku www.deltastore.sk Zákazník má podľa § 28 právo na získanie informácií o spracovaní osobných údajov a taktiež má možnosť požiadať o bezplatné vymazanie údajov z databázy.
V prípade, ak si zákazník želá vymazať osobné údaje z našej databázy je potrebné poslať žiadosť emailom na info@deltastore.sk na základe ktorej bude konto deaktivované

10.S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate..

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.